31/03/2015

Statutul CCIA

STATUTUL CAMEREI DE COMERT,

INDUSTRIE SI AGRICULTURA TELEORMAN

aprobat in Ad. Generala din 11 decembrie 2019

 

ART.1 – Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman este, conform Legii 335/2007, privind Camerele de Comert din Romania, organizatie autonoma, neguvernamentala, de utilitate publica, apolitica, fara scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridica, creata pentru a reprezenta, apara si sustine interesele membrilor sai si ale comunitatii de afaceri in raport cu autoritatile publice si cu organismele din tara si din strainatate.

 

ART.2 – Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman a fost infiintata din initiativa comerciantilor teleormaneni in anul 1990, in vederea promovarii intereselor lor pentru dezvoltarea comertului, industriei, agriculturii si serviciilor, corespunzator economiei de piata.

CCIA Teleorman a dobandit personalitate juridica in temeiul Hotararii Guvernului Romaniei nr. 799 din 23 iulie 1990 si este continuatoarea de drept a Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman desfiintata prin Decretul nr. 74/1949, publicat in Monitorul Oficial nr. 47/25 februarie 1949.

ART.3 – Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman are sediul in judetul Teleorman, municipiul Alexandria, str. Ion Creanga, nr. 54, et. 6.

 

ART.4 – Elementele de identitate vizuala a Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman cuprind simbolul si denumirea asa cum sunt specificate in Anexa 1.

 

CAPITOLUL II

ATRIBUTIILE CAMEREI DE COMERT, INDUSTRIE  SI AGRICULTURA TELEORMAN

 

ART.5 – Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman indeplineste in principal urmatoarele atributii :

 1. reprezintă şi apără interesele comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile române şi cu organizaţii similare din străinătate;
 2. încheie protocoale cu autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale, precum şi cu structurile regionale, ce sunt obligate să-i acorde sprijin conform legii, în vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinţată şi a realizării acţiunilor pe care le iniţiază, în folosul dezvoltării economice în teritoriu;
 3. sprijină autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale, precum şi structurile regionale, în scopul dezvoltării economico – sociale a zonei;
 4. sprijină membrii săi în relaţia economică cu reprezentanţele oficiale ale altor state, consulatele şi organismele din străinătate, similare Camerei;
 5. prezintă instituţiilor abilitate, la cerere sau din proprie iniţiativă, prin consultarea membrilor, propuneri privind promovarea de proiecte de acte normative de interes;
 6. participă la şedinţele comisiilor, consiliilor şi comitetelor de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile/organismele publice judeţene şi locale, precum şi pe lângă structurile regionale, şi informează membrii;
 7. colaborează cu instituţiile statului, cu parteneri din domeniul public şi/sau privat din ţară şi străinătate în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale;
 8. elaborează studii privind evoluţia economică a regiunii / judeţului, prin mijloace proprii, în colaborare, după caz, cu alţi parteneri din domeniul public şi/sau privat;
 9. pune la dispoziţia Guvernului şi autorităţilor publice, din iniţiativă proprie sau la cererea acestora, informaţii şi opinii motivate asupra aspectelor ce privesc interesele generale ale economiei;
 10. elaborează anual un raport privind starea economiei judeţene;
 11. elaborează procedurile de lucru privind activitatea proprie;
 12. realizează şi administrează infrastructura de afaceri de interes judeţean: parcuri industriale ştiinţifice şi tehnologice, incubatoare de afaceri şi tehnologice, centre de transfer şi informare tehnologică, centre de afaceri, centre comerciale, complexe expoziţionale, pieţe virtuale, burse de mărfuri şi valori, case de licitaţii;
 13. organizează târguri, expoziţii, saloane, forumuri de afaceri, acţiuni de parteneriat economic în tară şi în străinătate şi sprijină participarea comercianţilor la târguri şi expoziţii în străinătate;
 14. desfăşoară activităţi de informare şi documentare în interesul membrilor săi şi al economiei judeţene;
 15. organizează, singure sau în colaborare cu alte instituţii, în condiţiile legii, instituţii de învăţământ preuniversitar, ca: şcoli comerciale, şcoli industriale şi de meserii;
 16. organizează cursuri de formare profesională (iniţiere, calificare, specializare, perfecţionare);
 17. desfăşoară activităţi de asistenţă şi consultanţă pentru comercianţi după cum urmează:
 • îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;
 • obţinerea rezervării denumirii firmei;
 • pregătirea documentaţiei în vederea înregistrării în registrul comerţului;
 • tehnoredactarea contractului doveditor al sediului social;
 • proiectarea şi execuţia siglei şi a emblemei pentru firme;
 • redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
 • redactarea actului constitutiv şi al actului adiţional al persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului;
 • obţinerea datei certe pentru documentaţia supusă înregistrării;
 • prestarea de servicii de consultanţă în vederea obţinerii avizelor / autorizaţiilor de funcţionare;
 • obţinerea avizelor/autorizaţiilor de funcţionare;
 • depunerea bilanţului contabil al comercianţilor la registrul comerţului;
 • depunerea cererii de înregistrare şi a documentelor însoţitoare la registrul comerţului;
 1. organizează activitatea de mediere şi de soluţionare prin arbitraj a litigiilor comerciale şi civile interne şi internaţionale, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă, de legile speciale în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care România este parte;
 2. ţine şi valorifică, în interesul îmbunătăţirii climatului de afaceri, date privind incidentele comerciale;
 3. ţine evidenţa proprie a situaţiei firmelor comerciale şi a emblemelor comerciale la nivel judeţean;
 4. ţine registrul judeţean al administratorilor comercianţilor;
 5. realizează baze de date cuprinzând toate informaţiile utile comercianţilor în exercitarea activităţii lor, desfăşoară activităţi de informare, documentare şi consultanţă în afaceri;
 6. participă cu informaţiile proprii la formarea şi actualizarea sistemului naţional de informaţii de afaceri;
 7. eliberează certificate de origine pentru mărfurile româneşti, certificate preferenţiale vamale şi carnete pentru admitere temporară a mărfurilor scutite de taxe vamale, certificate privind uzanţele comerciale, firmele înscrise, adnotările şi modificările în situaţia juridică a firmelor, precum şi certificate ce atestă existenţa unor incidente comerciale;
 8. sprijină comercianţii în vederea implementării sistemelor de management şi a altor reglementări privind buna funcţionare a activităţii acestora;
 9. promovează, în comunitatea de afaceri, standardele comerciale şi industriale ale Uniunii Europene;
 10. avizează modelele de formulare de facturi, procurile şi alte documente pentru comerţul internaţional;
 11. avizează existenţa cazurilor de forţă majoră şi influenţa acestora asupra executării obligaţiilor comercianţilor;
 12. organizează Topul Judeţean al firmelor şi alte evenimente promoţionale de anvergură judeţeană şi regională;
 13. publică Buletinul Oficial al Camerei şi alte publicaţii de informare şi reclamă comercială;
 14. dezvoltă cu parteneri din domeniul public şi/sau privat servicii în interesul membrilor;
 15. înfiinţează singură sau cu parteneri din domeniul public şi/sau privat entităţi cu sau fără personalitate juridică, în vederea realizării atribuţiilor sale;
 16. îndeplineşte şi alte atribuţii conferite de legislaţia în vigoare şi/sau reglementări speciale.

 

ART.6 – Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman isi poate indeplini atributiile direct, sau prin entitatile cu sau fara personalitate juridica  create in acest sens.

 

CAPITOLUL III

MEMBRII CAMEREI DE COMERT, INDUSTRIE  SI AGRICULTURA TELEORMAN

 

ART.7– Categoriile de membri ai Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman sunt :

 

 I.Membri individuali :

 1. a) operatorii economici, persoane fizice si/ sau juridice inregistrati la Oficiul Registrului Comertului din judetul Teleorman, indiferent de domeniul de activitate.
 2. b) sucursalele, reprezentantele unor societati comerciale si altele asemenea, fara personalitate juridica, legal inregistrate la ORC si autorizate sa functioneze in judet.

 

II.Membri colectivi :

a)Filialele Camerelor de Comert Bilaterale

b)Asociatiile Profesionale locale

c)Organizatiile Patronale existente in judet

III.Membri onorifici : cadre didactice, oameni de stiinta, specialisti in economie si legislatie comerciala, personalitati ale vietii publice din judet si altii asemenea.

 

ART.8 – Dreptul de vot al membrilor CCIA Teleorman

-Fiecare membru individual sau colectiv are dreptul la un vot deliberativ

-Membri onorifici au drept de vot consultativ

ART.9 – Dreptul de reprezentare ca membru in organele de conducere ale CCIA Teleorman, din partea unei persoane juridice, se exercita de catre :

-administratori,

-administratori-delegati,

-directorii societatii,

-procuratorii cu semnatura avand dreptul de a angaja societatea, organizatia sau asociatia,

-orice membru desemnat de AGA sau Consiliul de Administratie, cu procura speciala.

Dreptul de reprezentare se pierde odata cu incetarea situatiei pe care persoanele o au in entitatile juridice respective.

ART.10. – Membrii Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman au urmatoarele drepturi :

 1. să participe la alegeri în secţiunile existente pentru a fi desemnaţi ca membri ai Adunării Generale a Reprezentanţilor;
 2. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Camerei;
 3. să participe, prin asociere sau subscripţie, la societăţile înfiinţate de Cameră, având ca scop prestarea de servicii în interesul membrilor săi;
 4. să sesizeze Camera despre problemele care privesc interesele generale ale comercianţilor, în vederea promovării acestora în faţa autorităţilor şi a forurilor competente;
 5. să sesizeze Adunarea Generală sau Colegiul de Conducere cu privire la eventualele nereguli în funcţionarea Camerei;
 6. să facă propuneri organelor de conducere în ceea ce priveşte îmbunătăţirea activităţii;
 7. sa beneficieze de accesul cu prioritate la actiunile organizate de CCIA Teleorman;
 8. sa beneficieze in conditiile stabilite de organele de conducere ale CCIA Teleorman, de serviciile oferite de CCIA Teleorman, cu taxe si tarife avantajoase sau gratuit.

 

ART.11 – Membrii Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman au urmatoarele obligatii:

 1. să respecte prevederile Legi Camerelor de Comerţ din România nr. 335/2007, ale Statutului CCIA Teleorman, precum şi hotărârile organelor colective de conducere ale CCIA Teleorman;
 2. să contribuie la îndeplinirea obiectivelor CCIA Teleorman;
 3. să achite cotizaţia, conform prevederilor statutare;
 4. să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea prevederilor legii, a uzanţelor comerciale;
 5. să evite orice acte de concurenţă neloială.

 

ART.12 – Obtinerea calitatii de membru:

 • calitatea de membru individual sau colectiv al Camerei se obtine prin cererea de aderare, insotita de cotizatia aferenta si se elibereaza Cerificatul de membru anual;
 • calitatea de membru al Camerei se asigura pana la data desfasurarii Adunarii Generale , din anul urmator achitarii cotizatiei;
 • calitatea de membru onorific se obtine prin acceptarea de catre personalitatea vizata propunerii facute de Colegiul de Conducere al Camerei, la initiativa oricarei persoane fizice si/sau juridice;
 • persoanele fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul social in afara judetului Teleorman pot deveni membri ai Camerei judetene de la locul domicilului sau al sediului social dupa caz.

 

ART.13 – Pierderea calitatii de membru

(1)Nu pot fi membri ai Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman: minorii, interzisii, cei pusi sub control judiciar si cei care au suferit o condamnare definitiva pentru fapte cu caracter comercial.

(2)Calitatea de membru se pierde prin:

-neplata cotizatiei pe o perioada mai mare de un an;

-renuntarea la calitatea de membru;

-dizolvarea in conditiile legii a persoanei juridice;

-nerespectarea prevederilor statutare;

-decesul persoanei fizice;

(3)Pierderea calitatii de membru se decide/se constata de catre Colegiul de Conducere al CCIA Teleorman. Decizia poate fi contestata la Adunarea Generala a Membrilor, a carei decizie este definitiva.

                  

CAPITOLUL IV

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CAMEREI DE COMERT, INDUSTRIE  SI AGRICULTURA TELEORMAN

 

ART.14 – Organele de conducere ale Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman sunt:

 1. a) Adunarea Generala a Membrilor, sau Adunarea Generala a Reprezentantilor Sectiunilor, in cazul in care numarul membrilor depaseste 500, care se intruneste in sedinte si adopta hotarari.
 2. b) Organele de conducere alese:

-Colegiul de Conducere, care se intruneste in sesiuni si adopta decizii;

-Presedintele, care emite dispozitii.

 1. c) Organul de conducere executiv:

-Consiliul Director, condus de Directorul General

 

ART.15 – Raspunderile organelor de conducere ale Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman:

(1) Organele  de conducere alese, in intregul lor si fiecare dintre membrii acestora, raspund de activitatea organului respectiv in fata celor care i-au ales, precum si in fata Adunarii Generale.

Fiecare membru raspunde fata de organul de conducere din care face parte, pentru indeplinirea atributiilor ce-i revin.

(2) Organul de conducere executiv, precum si intreg aparatul executiv al CCIA Teleorman, sunt  numite de Presedintele Camerei. Raspunderile functiilor din structura organizatorica executiva, se stabilesc prin Regulamentul de Organizare si Functionare, aprobat de Adunarea Generala.

 1. ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR CAMEREI DE COMERT, INDUSTRIE  SI AGRICULTURA TELEORMAN

 

ART.16 – Adunarea Generala a Membrilor este organul suprem al CCIA Teleorman si se compune din totalitatea membrilor prevazuti la art. 7 din prezentul Statut.

 

ART.17– (1) Convocarea Adunarii Generale / Adunarii Generale a Reprezentantilor, ordinara, se face cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data fixata pentru sedinta respectiva.

(2) Convocarea Adunarii Generale / Adunarea Generala a Reprezentantilor , extraordinara, se face cu cel putin 5 zile calendaristice inainte de data fixata pentru sedinta respectiva.

(3) Convocarea se va face prin scrisoare, fax si/sau e-mail si va cuprinde locul, data, ora si ordinea de zi. Convocarea se va face de catre Presedinte sau de catre 2/3 din numarul membrilor Colegiului de Conducere.

(4) Daca in Adunarea Generala se va discuta aprobarea sau modificarea statutului , proiectul de statut , respectiv modificarile propuse , se vor afisa pe pagina web a camerei judetene respective.

 

ART.18 – (1) Adunarea Generala / Adunarea Generala a Reprezentantilor este statutar constituita , la prima convocare, daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor si este condusa de Presedintele Camerei sau de un membru al Colegiului de Conducere desemnta de acesta.

(2) Termenul reconvocarii este de cel putin 7 zile pentru Adunarea Generala ordinara si de cel putin 3 zile pentru Adunarea Generala extraordinara si se folosesc mijloacele prevazute in art. 17. (3). Adunarea Generala este statutar constituita , in acest caz , cu oricare numar de membri prezenti.

 

ART.19 – Procedura de vot in Adunarea Generala a camerelor judetene urmeaza sa respecte conditia votului majoritar al membrilor sau reprezentantilor prezenti , cu vot secret cand se refera la alegerea de persoane si cu vot deschis in celelalte cazuri .

In caz de egalitate de voturi prevaleaza votul Presedintelui Camerei.

 

ART.20 – Adunarea Generala este condusa de Presedintele CCIA Teleorman, sau de un membru al Colegiului de Conducere desemnat de acesta.

 

ART.21 – La fiecare Adunare Generala se va constitui un Secretariat tehnic format din salariati ai CCIA Teleorman, care, va rezolva problemele curente de secretariat: inregistrarea participantilor, primirea, verificarea si numararea imputernicirilor, numararea voturilor, realizarea procesului verbal, etc. Procesul verbal al Adunarii Generale va fi semnat de conducatorul sedintei si 2 reprezentanti ai membrilor, prezenti la Adunarea Generala.

 

ART.22 – Hotaririle in Adunarea Generale se iau, cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti sau reprezentati cu imputernicire, prin vot secret cand se refera la alegerea de persoane si prin vot deschis in celelalte cazuri. In caz de egalitate de voturi, votul Presedintelui CCIA Teleorman este hotarator. Fiecare membru individual sau colectiv are dreptul la un vot deliberativ, iar fiecare membru onorific are dreptul la un vot consultativ.

 

ART.23 – Adunarea Generala a Membrilor are urmatoarele atributii:

 1. Dezbate probleme de interes general şi actual privind evoluţia comerţului, industriei agriculturii şi serviciilor, promovarea economiei de piaţă, încurajarea liberei iniţiative şi adoptă hotărâri care reflectă poziţia membrilor Camerei în problemele dezbătute şi care cuprind concluziile şi propunerile de măsuri corespunzătoare;
 2. Stabileşte obiectivele generale ale activităţii de viitor ale Camerei;
 3. Aprobă Statutul şi modificările acestuia;
 4. Dezbate şi aprobă raportul de activitate al Colegiului de Conducere, raportul de verificare al Comisiei de Cenzori, privind activitatea desfăşurată între sesiunile Adunării Generale şi descărcarea de gestiune;
 5. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul Camerei;
 6. Alege şi revocă, prin vot secret, membrii Colegiului de Conducere, Preşedintele şi Comisia de Cenzori; Preşedintele este ales dintre membrii Colegiului de Conducere;
 7. Organizează în condiţiile legii secţiunile Camerei, înainte de alegeri;
 8. Aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Camerei şi secţiunilor acesteia;
 9. Stabileşte nivelul indemnizaţiei Preşedintelui, Vicepreşedintelui şi membrilor Colegiului de Conducere pentru participarea la activitatea Colegiului de Conducere. Stabileşte indemnizaţia membrilor Comisiei de Cenzori;
 10. Aprobă nivelul cotizaţiilor membrilor Camerei;
 11. Deliberează şi hotărăşte în privinţa oricăror alte probleme care intră în competenţa sa.

 

ART.24 – Dispozitiile prezentului Statut referitoare la convocarea si desfasurarea Adunarii Generale, se aplica in mod corespunzator si Adunarilor Generale a Reprezentantilor/ Adunarilor Generale pe Sectiuni.

 

B.COLEGIUL DE CONDUCERE AL CAMEREI DE COMERT, INDUSTRIE  SI AGRICULTURA TELEORMAN

 

 Art.25 – Colegiul de Conducere exercita conducerea generala a Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman, in perioada dintre sesiunile Adunarile Generale si hotaraste in toate problemele ce intra in competenta sa, in baza statutului si a hotaririi Adunarii Generale.

 

ART.26 – Colegiul de Conducere al CCIA Teleorman se compune din 15 membri, alesi prin vot secret de Adunarea Generala, pe o durata de 4 ani, din rândul membrilor care au la data alegerii o vechime ca membru al CCIA Teleorman de minim 2 ani consecutiv. Mandatul membrilor colegiului se poate reînnoi.

 

ART.27 – Membrii Colegiului de Conducere nu pot fi salariati ai Camerei.

Ei pot primi indemnizatie de participare la activitatea Colegiului de Conducere, stabilita prin hotarire a Adunarii Generale.

 

ART.28 – Presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman este  membru de drept pentru încă un mandat, în Colegiul de Conducere ales dupa încetarea mandatului său de Presedinte.

 

ART.29 – Colegiul de Conducere se întruneste în sesiune ordinara trimestrial si in sesiune extraordinara, ori de cite ori este nevoie, la convocarea Presedintelui CCIA Teleorman. Convocarea va cuprinde si ordinea de zi propusa si va fi facuta cu cel putin o saptamana inainte de data intalnirii.

 

ART.30 – Colegiul de Conducere este statutar constituit in sesiune de lucru, daca sunt prezenti sau reprezentati prin mandatar cu imputernicire de reprezentare, cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor.

 

ART.31– Deciziile Colegiului de Conducere se adopta cu o majoritate de cel putin jumatate plus unu din totalul membrilor prezenti sau reprezentati. In caz de egalitate de voturi, prevaleaza votul Presedintelui.

 

ART.32 –Colegiul de Conducere al CCIA Teleorman are urmatoarele atributii:

 1. Asigură conducerea Camerei, între sesiunile Adunării Generale şi aduce la îndeplinire hotărârile acestora.
 2. Alege, prin vot secret, dintre membrii săi 3 Vicepreşedinti onorifici. Vicepreşedintii sunt alesi pentru o durată de 4 (patru) ani, în concordanţă cu mandatul Adunării Generale, al Colegiului de Conducere şi al Preşedintelui.
 3. Propune membrii Comisiei de Cenzori.
 4. Propune Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a secţiunilor.
 5. Decide constituirea Adunării Generale a Reprezentanţilor.
 6. Aprobă Organigrama şi Regulamentul Intern al Camerei.
 7. Aprobă regulamentul Curţii de Arbitraj Comercial, regulile de Procedură Arbitrală, regulile de conciliere facultativă, precum şi alte regulamente care intră în competenţa sa.
 8. Întocmeşte raportul anual privind activitatea Camerei şi îl supune aprobării Adunării Generale.
 9. Dezbate şi propune bugetul anual al Camerei.
 10. Aprobă virări între capitolele bugetare, precum şi modificări în destinaţia veniturilor, în limita bugetului aprobat.
 11. Analizează cel puţin o dată pe an activitatea fiecărei secţiuni şi stabileşte măsuri pentru direcţionarea activităţilor acestora.
 12. Dezbate şi aprobă raportul privind activitatea desfăşurată de Cameră între sesiunile Colegiului de Conducere.
 13. Aprobă rapoartele privind organizarea şi funcţionarea entităţilor cu sau fără personalitate juridică la care Camera este parte şi informează Adunarea Generală în legătură cu activitatea acestora.
 14. Propune criteriile de calcul a cotizaţiilor anuale ale membrilor precum şi indemnizaţiile Preşedintelui, Vicepreşedintelui, membrilor Colegiului de Conducere pentru participarea la sedintele de Colegiu;
 15. Stabileşte indemnizaţia lunară a Preşedintelui Camerei pentru exercitarea atribuţiilor sale;
 16. Aprobă taxele, tarifele, comisioanele şi onorariile practicate de Cameră pentru serviciile efectuate.
 17. Propune cuantumul indemnizatiilor pentru membrii comisiei de cenzori.
 18. Propune modificări ale Statutului Camerei.
 19. Deliberează şi decide în privinţa oricăror alte probleme care intră în competenţa sa.

 

ART.33 – Dizolvarea Colegiului de Conducere

(1)Colegiul de Conducere poate fi dizolvat in urmatoarele conditii:

a). Cand se descompleteaza la mai putin de jumatate plus unu din numarul membrilor alesi;

b). Pentru gestiune frauduloasa, care se va constata pe baza unui raport intocmit de Comisia de Cenzori, sau in urma rezultatului definitiv a unei actiuni de control al organelor autorizate legal. In acest caz, Comisia de Cenzori va stabili si cuantumul daunelor si persoanele de la care se recupereaza acestea;

(2)In situatia prevazuta la alineatul (1) lit.b), Adunarea Generala va costitui din rândul membrilor sai, un Colegiu interimar format din 7 membri;

(3)Adunarea Generala va alege in termen de doua luni un nou Colegiu de Conducere.

 1. PRESEDINTELE CAMEREI DE COMERT, INDUSTRIE  SI AGRICULTURA TELEORMAN

 

 ART.34 – (1) Presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman asigura conducerea activitatii Camerei si duce la îndeplinire hotaririle Adunarii Generale, ale Colegiului de Conducere, precum si ale Comisiei de Cenzori sau auditorului financiar membru al C.A.F.R., in conformitate cu dispozitiile legii si ale prezentului Statut.

(2)Presedintele reprezinta Camera in relatiile interne si internationale.

(3) Presedintele este ales, prin vot secret, de Adunarea Generala, dintre membrii Colegiului de Conducere, pe o durata de 4 ani. La expirarea mandatului poate fi reales.

(4) Presedintele nu poate fi salariat al Camerei. Pentru exercitarea atributiilor sale, Presedintele Camerei primeste o indemnizatie lunara stabilita de Colegiul de Conducere.

(5) Presedintele va putea coordona activitatile asumate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman pentru a asigura implementarea proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene si ale Guvernului Romaniei conform obligatiilor asumate prin contractele de finantare si implicit va putea fi retribuit din bugetul proiectului conform cererii de finantare.

ART.35 – Presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman are urmatoarele atributii:

 1. convoacă şi prezidează  Adunarea Generală, Colegiul de Conducere şi propune ordinea de zi a întrunirii acestora;
 2. reprezintă şi angajează Camera în relaţiile cu persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate;
 3. propune modificări şi completări ale Statutului Camerei;
 4. prezintă Colegiului de Conducere strategia, obiectivele, programul de acţiuni si Bugetul anual al Camerei;
 5. propune membrii Comisiei de Cenzori;
 6. propune organigrama Camerei;
 7. aprobă structura de personal a Camerei;
 8. propune Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Camerei şi secţiunilor acesteia;
 9. întocmeşte raportul trimestrial privind activitatea Camerei şi îl supune aprobării Colegiului de Conducere;
 10. propune virări între capitolele bugetare, precum şi modificări în destinaţia veniturilor, în limita bugetului aprobat;
 11. propune dobândirea sau pierderea calităţii de membru;
 12. propune nivelul cotizaţiilor anuale ale membrilor şi criteriile de calcul ale acestora;
 13. propune taxele, tarifele, comisioanele şi onorariile practicate de Cameră pentru serviciile efectuate;
 14. negociază şi aprobă salariile, adaosurile, sporurile, fondurile de stimulente materiale şi modalităţile de acordare a acestora, pentru personalul Camerei, în limita Bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi a reglementărilor legale în vigoare;
 15. încheie, modifică şi desface, în condiţiile legii, contractele de muncă ale salariaţilor Camerei;
 16. dispune sancţionarea disciplinară, numirea şi eliberarea din funcţie a salariaţilor Camerei;
 17. aprobă nominalizarea salariaţilor pentru deplasări în interes de serviciu, în ţară şi străinătate;
 18. desemnează reprezentanţii Camerei in comisiile, consiliile şi comitetele de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile/instituţiile/organismele publice judeţene şi locale, precum şi pe lângă structurile regionale;
 19. propune şi urmăreşte realizarea strategiei, obiectivelor, programului de acţiuni si a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei, aprobate de Adunarea Generală;
 20. numeşte organele de conducere executive;
 21. aprobă Procedurile de Lucru, Manualul Calităţii şi Regulamentul Intern al Camerei;
 22. prezintă Colegiului de Conducere rapoarte privind organizarea şi funcţionarea entităţilor cu sau fără personalitate juridică la care Camera este parte;
 23. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite si/sau delegate de Adunarea Generală şi Colegiul de Conducere.

 

ART.36 – Preşedintele CCIA Teleorman poate delega conducerii executive o parte din atribuţii, precum şi dreptul de semnatură a unor documente ce privesc activitatea Camerei.

 

D.ORGANE DE CONDUCERE EXECUTIVE

 

 ART.37 – Preşedintele poate numi, după caz, un Director Executiv pentru a urmări activitatea curentă a CCIA Teleorman.

 

ART.38 – Competenţele, atribuţiile şi răspunderile funcţiilor din structura organizatorică executivă, se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, aprobat de Adunarea Generală.

 

CAPITOLUL V

PATRIMONIUL CAMEREI DE COMERT, INDUSTRIE  SI AGRICULTURA TELEORMAN

 

 ART.39 – Patrimoniul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman este format din bunurile mobile şi imobile deţinute de aceasta.

 

ART.40 – Veniturile Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman se constituie din:

 1. cotizaţiile membrilor;
 2. tarifele percepute pentru activităţile efectuate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile statutare;
 3. comisioane;
 4. venituri realizate din activităţi desfăşurate în condiţiile legii şi pe baza statutului;
 5. subvenţii, sponsorizări şi donaţii ale persoanelor fizice sau juridice, legate testamentare;
 6. venituri şi dividende ale societăţilor comerciale la care CCIA Teleorman este acţionară sau asociată;
 7. tarife aferente unor activităţi concesionate din partea statului;
 8. chirii percepute în condiţiile legii;
 9. alte venituri realizate din activitatea desfăşurată, în condiţiile prevăzute de statut şi de legislaţia în vigoare.

 

 

ART.41

(1)Exercitiul financiar al CCIA Teleorman incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie din anul respectiv.

(2)In termen de 30 de zile de la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli de catre Adunarea Generala, CCIA Teleorman il va publica in Buletinul Camerei.

(3)Modul de utilizare a subventiilor de la bugetul de stat, este supus controlului Curtii de Conturi.

(4)CCIA Teleorman va contribui, ca si celelalte Camere judetene, cu o cota parte din venituri, stabilita de Adunarea Generala a Camerei Nationale, pentru acoperirea in parte a cheltuielilor de functionare a Camerei Nationale.

CAPITOLUL VI

CONTROLUL FINANCIAR AL CAMEREI DE COMERT, INDUSTRIE  SI AGRICULTURA TELEORMAN

 

 ART.42 – Controlul gestiunii Camerei Judeţene va fi efectuat de o Comisie de Cenzori aleasă de Adunarea Generală, compusă din trei persoane cu studii superioare economice, din care cel puţin două să aibă calificarea de expert contabil.

 

ART.43 – La sfârşitul anului financiar, Comisia de Cenzori examinează contul de gestiune al anului expirat, situaţia financiară şi inventarul şi întocmeşte un raport, care se ataşează la darea de seamă anuală a Colegiului de Conducere al CCIA Teleorman si se publică în Buletinul Oficial al Camerei, împreună cu execuţia bugetară.

 

ART.44 – În caz de dizolvare a Colegiului de Conducere al Camerei pentru gestiune financiară frauduloasă, Comisia de Cenzori va stabili şi cuantumul daunelor şi persoanele de la care se recuperează.

 

ART.45 – Mandatul membrilor Comisiei de Cenzori este de 4 (patru) ani.

 

ART.46 – Dacă descoperă nereguli în gestiune, Comisia de Cenzori le aduce la cunoştinţa Preşedintelui Camerei, ori după caz, Colegiului de Conducere sau Adunării Generale şi dacă este cazul sesizează organele abilitate ale statului printr-un document scris.

 

ART.47 – Comisia de Cenzori răspunde pentru activitatea sa de control în faţa legii şi a Adunării Generale.

 

CAPITOLUL VII

RELATIILE CCIA  TELEORMAN CU AUTORITATILE PUBLICE

 

 ART.48 – Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman sprijină autorităţile administraţiei publice în scopul dezvoltării economico – sociale a zonei.

 

 ART.49 – Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman reprezintă şi apără interesele membrilor în cadrul comisiilor tripartite şi de specialitate, precum şi în cadrul consiliilor şi comitetelor de lucru înfiinţate pe lângă autorităţile publice.

 

ART.50 – Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman face parte din comisiile tripartite şi de specialitate, precum şi din consiliile şi comitetele de lucru înfiinţate pe lângă autorităţile publice judeţene, locale sau la nivel regional.

 

 ART.51 – Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman formulează puncte de vedere în legătură cu proiectele legislative, actele normative şi reglementările ce ţin de domeniul economic, pe care le înaintează Camerei Naţionale şi/sau autorităţilor competente.

 

ART.52 – Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman furnizează gratuit autorităţilor administraţiei publice centrale, judeţene, locale şi structurilor regionale, la cerere,  informaţii din domeniul de activitate, solicitate în conformitate cu prevederile legale sau convenite prin protocol.

 

ART.53 – Autorităţile administraţiei publice centrale, judeţene, locale şi structurile regionale sunt obligate să ofere, fără plată, în condiţiile legii, la cererea Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman, toate informaţiile cu caracter public necesare exercitării atribuţiilor sale.

 

CAPITOLUL VIII

ASOCIEREA CAMEREI DE COMERT, INDUSTRIE  SI AGRICULTURA TELEORMAN

 

 ART.54 – Camera poate stabili raporturi de cooperare sau de asociere cu alte Camere de Comerţ şi Industrie din ţară, precum şi cu organizaţii similare din străinătate, pentru desfăşurarea de activităţi de interes comun.

 

ART.55 –  Asociaţiile constituite, în condiţiile art. 54 din prezentul statut, pot deveni persoane juridice, în condiţiile legii, desfăşurând activitatea potrivit statutelor proprii aprobate de Organele de Conducere competente ale Camerelor asociate.

 

  CAPITOLUL IX

  DISPOZITII FINALE

 

ART.56 – Litigiile dintre Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman şi Camera Naţională sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, conform dreptului comun.

 

 

 

Prezentul statut a fost elaborat în baza dispoziţiilor Legii nr. 335/2007 privind Camerele de Comerţ din România, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 836 din 6 decembrie 2007, precum si Statutului Cadru al Camerelor de Comert judetene, aprobat in Adunarea Generala a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei din data de 17.04.2018, si aprobat in Adunarea Generala a Camerei de Comert si Industrie Teleorman din data de 11.12.2019.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
ro_RORomanian